Salgs- og leveringsbetingelser Vindinge Smedie​

Tilbud​

Tilbud er gældende i 4 uger fra tilbuddets datering. Tilbudspriserne er excl. moms hvis ikke andet er angivet. Ved accept af tilbuddet fra køberen fremsendes ordrebekræftelse fra Vindinge Smedie

Reklamationer:

Køber er forpligtet til at undersøge varen straks efter modtagelsen. Reklamationer skal ske skriftligt og med fotodokumentation til Vindinge Smedie, inden 8 dage fra modtagelse af varen. Undlader køber at reklamere inden for denne frist, kan han ikke senere påberåbe sig evt. fejl og mangler. Vindinge Smedie forpligter sig herved til snarest muligt at rette eventuelle fejl og mangler.

Betaling:

Alle leverancer betales netto kontant senest 8 dage efter leveringen. Ved manglende betaling er fastgitter.dk berettiget til at beregne og påføre rente af det forfaldne beløb, svarende til mindst Nationalbankens til enhver tid gældende diskonto med et tillæg på 6% foruden morarenter, der henvises til den på fakturaen anførte rentesats. Renteberegningen opgøres månedsvis indtil det forfaldne beløb er modtaget. Vindinge Smedie kan forlange, at køber stiller tilfredsstillende sikkerhed for betalingen. Delleveringer faktureres og betales i takt med leveringen. Vindinge Smedie forbeholder sig retten til at aconto fakturere ved materiale levering

Leveringstid og force majeure:

Levering finder sted hurtigst muligt. Er leveringstiden anført, gælder den med forbehold af force majeure, som uheld, mulig forsinkelse af materialer og fabrikation. Leveringsforsinkelse berettiger ikke køber til erstatning.

Ejendomsforbehold:

Ejendomsretten til de solgte effekter forbliver hos Vindinge Smedie, indtil hele købesummen er betalt.

Levering og montering:

Er der i tilbuddet opgivet en pris på levering og montering, er det købers ansvar, hvor monteringen skal

udføres er parat til vore montører. Det påhviler køber, at Vindinge Smedie´s montører ikke sinkes af f.eks.

andre håndværkere, oplagrede materialer. fastgitter.dk forbeholder sig retten til, at fremsende særskilt regning for dokumenteret tidsforbrug og omkostninger for Vindinge Smedie´s montagepersonale på grund af gener relateret til ovenstående. Vindinge Smedie påtager sig intet ansvar for bygningsbeskadigelser eller følger heraf Vindinge Smedie kan ikke stilles til ansvar herfor. Hvis andet ikke er angivet i tilbud, så er mure og malerarbejde altid uden for tilbud. Montering foretaget af køber, er alene købers ansvar.

Mangler:

Skulle der inden et år efter levering vise sig dokumenterede mangler og fejl ved de leverede varer, forpligter Vindinge Smedie sig til hurtigst muligt og vederlagsfrit, at ombytte varerne eller udbedre de mangelfulde varer. Ombytning eller udbedring aftales mellem køber og fastgitter.dk.

Vindinge Smedie har intet ansvar for driftstab eller andre indirekte omkostninger som følge af mangelfuld levering.

Opmåling:

Opmåling foretaget af køber, er alene købers ansvar. fastgitter.dk kan ikke stilles til ansvar herfor. Opmåling foretaget af Vindinge Smedie er alene Vindinge Smedie´s ansvar.

Indhent tilbud​

Udfyld formularen og vi vender tilbage hurtigst muligt​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firma

Vindinge Smedie

CVR: 14355782

kontaktoplysninger

Telefon: 20 86 11 94